Köping Arboga Tekniska Förening
 
FÖRSTA SIDAN STYRELSEN HISTORIK LÄNKAR MEDLEMSKAP KONTAKT STADGAR BILDER VALBEREDARE REVISORER Idébanken Aktivitet

STADGAR

 

Antagna vid föreningens årsmöte den 16 februari 1945,
reviderade den 11februari 1948, 9 maj 1952, 21 feburari1984
samt den 22 februari 2007.

 

§ 1.   Ändamål

Köping-Arboga Tekniska Förening har till ändamål att
genom föredrag och diskussioner underhålla och utveckla
intresset för tekniska frågor samt att genom studiebesök erbjuda
medlemmarna en del av utvecklingen inom tekniska, vetenskap-
liga och industriella områden.

 

§ 2.   Medlemmar

Medlemmar är:      ORDINARIE MEDLEMMAR
                               korporativa medlemmar.
Till ordinarie medlemmar kan väljas ingenjörer och andra tekniskt
intresserade personer i Köping och Arboga med omnejd.
Som korporativ medlem kan föreningen anta företag, som
önskar stödja föreningen ekonomiskt.

 

§ 3.   Inval

Ansökan om Medlemskap sker skriftligen till styrelsen enligt
bilaga. Ansökan skall innehålla uppgifter om teoretisk utbildning
och verksamhet.

Styrelsen beslutar om medlemskap i föreningen.

 

§ 4.   Utträde.

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, anmäler detta
skriftligen till styrelsen.
Medlem, som inte erlägger årsavgift, utesluts ur föreningen.
Medlem kan uteslutas ur föreningen om giltig anledning före-
ligger. Styrelsebeslut erfordras.

§ 5.   Avgifter.

Ordinarie medlem erlägger per kalenderår en avgift, vars storlek
bestäms av årsmötet och som skall vara inbetalt före den 1 april.
Medlem, som invalts under sista kvartalet, är befriad från årsavgift
under löpande kalenderår.

 

§ 6.   Styrelse.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående
av sju ledamöter, utsedda bland föreningens ordinarie medlemmar
nämligen:
Ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare,
kassör och ytterligare två ledamöter.
Till suppleanter utses två ordinarie föreningsmedlemmar.
Dessutom väljes av föreningen inom eller utom styrelsen en
klubbmästare och en vice klubbmästare.
Vid årsmötet (se § 10) väljer föreningen ordförande för 1 år och
övriga ledamöter för 2 år samt suppleanter 1 år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sek-
reterare kassör.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är
beslutsmässig, om ordförande eller vice ordförande samt
ytterligare minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal
gäller den mening, som ordförande biträder.

 

§ 7.   Förslag till ny styrelse.

Förslag till ny styrelse, revisorer och övriga funktionärer upprättas
varje år av en utsedd valkommitté, bestående av tre ledamöter.
Förslaget tillställes föreningsmedlemmarna samtidigt med kallelsen
till årsmötet.

 

§ 8.   Styrelsens och övriga funktionärers   åliggande.

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet samt förvaltar
dess medel och tillhörigheter. Vid första ordinarie sammanträdet
(årsmöte) skall föregående års styrelse för föreningen framlägga
en redogörelse för det gångna årets verksamhet.
Ordföranden representerar föreningen, utlyser sammankomster,
leder förhandlingar samt tillser att föreningens beslut verkställs.
Vice ordförande ersätter vid vakans ordföranden.
Sekreteraren för protokoll vid föreningens och styrelsens samman-
träden, sköter föreningens korrespondens, utarbetar vid årets slut
verksamhetsberättelse att föreläggas styrelsen och därefter årsmötet
för godkännande.
Vice sekreteraren åligger att vara sekreteraren behjälplig samt
vid vakans ersätta denne.
Kassören handhar föreningens kassa, för dess räkenskaper,
uppbär före den 1 april årsavgifterna för det löpande året samt
upprättar vid årets slut ett sammandrag av föreningens
räkenskaper, som efter styrelsens godkännande, jämte kassa-
bok och verifikationer överlämnas till revisorerna före den 20
januari.
Klubbmästaren ansvarar för sammankomster studiebesök.
Övriga styrelsens arbetsuppgifter fördelas med hänsyn till deras
karaktär och ledamöternas möjligheter.

 

§ 9.   Revisorer.

Föreningen utser varje år på årsmötet två revisorer med en ersättare.
Revisorerna granskar föreningens räkenskaper och den av styrelsen
angivna verksamhetsberättelsen jämte under året förda protokoll och
inventarier föreningens tillhörigheter. Vid årsmötet föredras revisions-
berättelsen, vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

 

§ 10.   Sammankomster.

Föreningen skall årligen hålla minst 4 sammankomster, varav 2
under första halvåret.
Skriftlig kallelse med program utsändes till varje medlem minst
6 dagar före sammankomsten.

Årsmötet skall hållas före februari månads utgång.
Vid årsmötet upptas följande ärenden på dagordningen:

1.    Mötets rätta utlysande.

2.    Val av ordförande för årsmötet.

3.    Val av sekreterare för årsmötet.

4.    Val av justeringsmän för årsmötet.

5.    Föredragning av styrelseberättelse.

6.    Föredragning av revisorernas berättelse.

7.    Frågan om ansvarsfrihet

8.    Bestämmande av årsavgift.

9.    Stadgeenliga val:
a)    ordförande för det nya arbetsåret.
b)    3st. ordinarie styrelseledamöter.
c)    2st. styrelsesuppleanter.
d)    2st. revisorer.
e)    1st. revisorssuppleanter.
f)     2st. ledamöter i valkommittén (den 3: som är samman-
       kallande, utses av styrelsen inom sig).
g)    klubbmästare och vice klubbmästare.

10.     Övriga frågor.

 

 

§ 11.   Val och omröstning.

Varje medlem äger en röst. Vid lika röstetal faller ordförande
dens röst utslaget, utom ifråga om val, då lotten avgör. För stadgeändring (§ 12) och frågan om föreningens upplösning
(§ 13) gäller andra bestämmelser.
Val förrättas med öppen, eller om så begäres, med sluten omröstning.
Korporativt medlemskap berättigar ej till rösträtt.

 

§ 12.   Stadgeändring.

Frågor, som rör ändring av dessa stadgar, kan avgöras endast genom
beslut vid två efter varandra följande sammankomster, varvid fordras minst 2/3 röstövervikt. I kallelsen till dessa anges att stadgeändringsförslag skall behandlas, varjämte ändringsförslagets
lydelse bifogas.

Stadgandet om hur föreningens tillgångar skall användas vid
dess upplösning får ej ändras.

 

§ 13. Föreningens upplösning.

Förslag om föreningen upplösning skall behandlas vid två på
varandra följande ordinarie sammankomster, till vilka skriftlig
kallelse med angivande av ärendet blivit utsänt till varje medlem.
Vid föreningens upplösning får dess tillgångar ej fördelas med-
lemmarna emellan, utan skall anslås till främjande av allmän-
nyttig tekniskt ändamål, som föreningen beslutar.
Beslut i dessa ärenden fordrar minst 9/10 röstövervikt vid båda
sammankomsterna.

 

 MEDLEMSANSÖKAN

 

Undertecknad, anställd vid………………………………………...…
ansöker härmed om medlemskap i Köping-Arboga Tekniska
Förening.

 

Titel/Befattning: ...............................................

Namn: ............................................................

Födelsedatum: .................................................

Bostadsadress: ................................................

Postnummer: ...................................................

E-post:............................................................

Tel.: ..............................................................

Teknisk examen: .............................................

Om teknisk examen saknas beskriv den tekniska verksamhetens art och omfattning:

 ....................................................................       

 ....................................................................

 ....................................................................

 .......................den........................20.............

 ....................................................................

Egenhändig namnteckning ................................

Ankomst den: .................................................

Behandlad av styrelsen den: .............................

Invald den: .....................................................