Logotyp-Egen-6_11.pngDocka_314x102.jpg
Benjamin kontakt personal ansöka plats hos oss
verksamhet mål inskolning en dag på Benjamin

Förskolan planerar verksamheten utifrån läroplan Lpfö 98/10 i fyra olika målområden.

Normer och värden: Alla barn ska känna sig trygga i en säker och stimulerande miljö. Nolltolerans mot kränkande behandling av barn.

Utveckling och lärande: Alla barn erbjuds möjlighet att utveckla intresse, förmåga och förståelse för språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Alla barn ska få kunskap om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling.

Barns inflytande: Förskolan ska stimulera och utmana barnens inflytande och ansvarstagande över sina egna handlingar och sin miljö.

Förskola och hem: Alla vårdnadshavare ska vara nöjda med utvecklingssamtal och informationen från förskolan och förskolan ska samarbeta med barnens vårdnadshavare och erbjuda möjlighet till medverkan.

Copyright 2009 Your Company