VÅRT VACKRA SVENSKA SPRÅK

Vad är rätt, vad är fel?

BLANDADE EXEMPEL

Se även
Språkriktighet    Akademiskt skitsnack     Förstår du det här?
Marknadsföringssvensk     Damtidningssvenska    

Längst ner på sidan finner du adresser
till andra sidor med språkfrågor.


Efter de flera åren då dessa bränder förekommit och enorma värden gått upp i rök kallar inrikesministern och justieministern till pressmöte. Meddelandet blir i princip att detta kan inte accepteras.

Ordet flera kan inte användas som attribut till substantivet åren.

Byt ut flera mot många och sätt substantivet i obestämd from pluralis.

Efter de många år då dessa bränder förekommit ...

I den sista meningen i citatet har ordet "inte" felplacerats. Det bör flyttas till positionen före predikatet kan Regeln är att i bisats ska inte stå före predikatet.

Rätt formulering: Meddelandet blir i princip att detta inte kan accepteras.


Nordea har fått utökade krav på kapitaltäckning. De klarar banken med marginal nu. Byt ut ordet De mot ordet Dem

Skriv alltså: Dem klarar banken med marginal nuVart fikar du allra helst? Citatet är hämtat från en lokal tidning.

Återigen ett exempel på denna oförståeliga och allt oftare uppvisade oförmåga att språkligt kunna skilja på riktning och befintlighet.

Så ska det skrivas: Var fikar du helst?


Det är hög tid att våra politiker tar ett helhetsgrepp över bostadsfrågorna. Substantiv med anslutande preposition bildar oftast fasta uttryck. Det heter till exempel ta grepp om

Byt alltså ut prepositionen över mot prepositionen om .


Den här bilmodellen är polisen intresserad av
att få iakttagelser.

Så de har ett åldersspann på kanske 30-50 år gamla.

De citerade meningarna är hämtade från en mindre dagstidning.

En bättre kontroll av texten innan den trycktes hade varit på sin plats.

Förslag till text:
Iakttagelser av den här bilen är polisen intresserad av att få uppgift om.
Så de har ett åldersspann på kanske 30-50 år.


Med hänvisning till sekretess har kommunen inte fått någon ytterligare information om vart det tilltänkta boendet kommer att ligga. Den citerade meningen är hämtat från en debattartikel i en av Sveriges större dagstidningar.

Det är förvånansvärt att en del personer inte fattat skillnaden i betydelse mellan orden var och vart.

Var används när det är fråga om befintlighet
medan vart används när det är fråga om riktning.

Var bor du?
Vart är du på väg?


Bristen på sjuksköterskor kommer i sommar att bli den värstaste någonsin Så här kompareras adjektivet illa

illa - värre - värst

där värst är superlativformen. Någon extra superlativform (värstaste) behövs inte.


Från och med januari kommer det bara sitta sex i stället för 14 reportrar i X-stad, varav en av dessa har sportansvar. Det blir bättre, naturligare och mer logisk ordföljd om man kastar om följden mellan orden bara och sitta .

Antalsuppgifterna i meningen bör båda uttryckas med bokstäver eller båda med siffror. I detta fall ligger det närmast till att välja bokstäver.

Ordet dessa kan med fördel bytas ut mot dem .

Ändringarna ger följande formulering:
Från och med januari kommer det att sitta bara sex i stället för fjorton reportrar i X-stad, varav en av dem har sportansvar.


Tingsrätten dömer de för grov stöld Påfallande ofta möts man numera i tidningstexter av skribenters oförmåga att skilja mellan subjektsform och objektsform. Den citerade formuleringen är både felaktig och typisk.

Rätt meningskonstruktion är

Tingsrätten dömer dem för grov stöld


Upprörda Götlundabor satt åt politiker Meningen utgjorde en stor rubrik i en lokaltidning. I det här fallet hade de inte varit så dumt för tidningen att ha haft en kunnig korrekturläsare.

I så fall hade imperfektformen av av sitta bytts ut mot imperfektformen av sätta

och rubriken skrivits så här Upprörda Götlundabor satte åt politiker


Det är därför det blir dem som är ansvariga. Helt säkert skulle ingen skriva:

Det är därför det blir mig som är ansvarig
det vill säga använda objektsformen mig i stället för den i sammanhanget riktiga subjektsformen jag .

Alltså skriv:

Det är därför det blir de som är ansvariga


Vi tycker att regeringen borde inse vikten av att stödja småföretagen - det är inte dem som flyttar vinster över hela världen och gömmer pengar i Panama Byt ut objektsformen dem mot subjektsformen de

Lydelsen blir då följande:
Vi tycker att regeringen borde inse vikten av att stödja småföretagen - det är inte de som flyttar vinster över hela världen och gömmer pengar i Panama.


Men knäckfrågan om skuldavskrivningar skjuts lämpligt nog upp tills efter att både Tyskland och Frankrike har haft val. "tills efter att ... har haft"
Här har man krånglat till det på ett otympligt sätt för att uttrycka en ordningsföljd i tid.

Stryk orden efter att så blir upplysningen bättre uttryckt.
Men knäckfrågan om skuldavskrivningar skjuts lämpligt nog upp tills både Tyskland och Frankrike har haft val.

När man sätter sig ned och läser igenom svaren på medarbetarundersökningen hittar man många intressanta avsnitt. I den citerade meningen finns inget språkfel men den innehåller en mängd onödiga ord.

Meningen kan således kortas ned och formuleras så här:
I medborgarundersökningen finns många intressanta avsnitt.

Som vanligt råder sekretess kring anbud och fram till beslut är taget
Ordet och bör tas bort från meningen och ordet till bör bytas mot ordet tills eller mot orden till dess.

Meningen kan således formuleras så här:

Som vanligt råder sekretess kring anbud fram till dess beslut är taget
NN och hennes kolleger i företaget blev chockade över det enorma intresset av lägenheterna.
Byt prepositionen av mot prepositionen för.

chockad är ett för starkt ord i sammanhanget. Enligt SAOL (Svenska Akademiens Ordlista) anges chock betyda häftig sinnesrörelse, sjukdomstillstånd och chocka ges betydelsen ge chock, bringa i chocktillstånd.

Klart bättre är att använda något av orden överraskade och förvånade.

Meningen kan således formuleras så här:
NN och hennes kolleger i företaget blev överraskade/förvånade över det enorma intresset för lägenheterna.


Det är belopp som borde ha gjort varenda politiker glada när de redovisades i ett delårsbokslut.
I denna mening står ordet politiker i singularis.
(Substantiv efter ordet varenda är regelrätt i singular form;
man kan inte säga varenda människor)

Glada bör bytas mot glad eller varenda ändras till alla,vilket ger början av meningen endera av följande två lydelser.

Det är belopp som borde ha gjort varenda politiker glad.
Det är belopp som borde ha gjort alla politiker glada.


Men nu väntar en annan tid, med ett slags lågintensivt krig där vi, folket, har förlorat sin röst och värst av allt sina rättigheter.
Ägaren till rösten är vi. Det är vi som kommer att förlora vår röst. Man kan inte skriva "vi har förlorat sin röst"

Ordet där bör bytas ut mot i vilket

Kommatecknet efter tid bör tas bort.

Efter rättelserna får meningen denna utformning:

Men nu väntar en annan tid med ett slags lågintensivt krig, i vilket vi, folket, kommer att förlora vår röst och värst av allt våra rättigheter.


Dessa läckage har tätat och försökt få stopp på.
Detta är en eländigt formulerad mening en journalist lyckats prestera.

Ett s bör läggas till i slutet av ordet tätat.

Satsen efter och saknar subjekt. Här verkar det som om Dessa läckage skulle var subjekt både i den inledande och den efterföljande huvudsatsen.

Förslag till rättelse:
Man har försökt stoppa läckagen genom att täta taket.


Kommunen har sagt sig vilja få till en gemensam reningsanläggning och
som i princip alla ska anslutas till.

Ordet och är en samordnande konjunktion
Den används för att sammanbinda satser och satsdelar
av samma slag.

Här har skribenten låtit konjunktionen sammanbinda
en huvudsats och en bisats, vilket är en klar felaktighet

Stryk ordet och!


Viktoria är mer som Kajsa Kavat
än Prinsessan på ärten

Journalisten har missat att sätta ut ordet som i texten.

Med den formulering som valts blir betydelsen densamma som om man skrivit
                  Viktoria är mer som Kajsa Kavat
                  än Prinsessan på ärten är.

och det ger en helt annan betydelse än
                  Viktoria är mer som Kajsa Kavat
                  än som Prinsessan på ärten.


... jihadisternas bristande tillit till samhället har lika lite bäringskraft som de förklaringsmodeller som försöker länka jihadresor till jihadisters trassliga bakgrund ...
Ordet bäringskraft bör bytas ut mot bärkraft, bärförmåga eller bärighet.

Bäring är en navigeringsterm som används inom sjöfarten Bäring är ett vinkelmått.


Eftersom att juryn diskats valde man att enbart dela ut ländernas teleröster i tävlingen.
Det andra ordet i meningen, att , bör tas bort.

Vänsterpartiet kan man glömma lokalt - de är bara ett bihang till de som sätter villkoren.
Skribenten har använt ordet de, ett ord i plural form för att syfta tillbaka på ordet Vänsterpartiet, ett ord i entalsform. En sådan misstämning bör man undvika.

Den plurala ordformen de är i detta sammanhang något man brukar kalla tankesubjekt. I tankarna ser skribenten förför sig inte ett parti utan ett antal politiker i partiet.


Ett konkret exempel på där jag anser att man skulle kunna vara mer lösningsorirenterad och pragmatisk är ...
Detta är ett konkret exempel på hur skribentent genom att använda ordet där i ett olämpligt sammanhang skapat en otymplig formulering.

Enklare och bättre formulering:

Ett konkret exempel på hur man skulle vara mer lösningsinriktad och pragmatisk är ...


Slopade nedsatta arbetsgivarutgifter för unga
Uttrycket återfanns i en tidning. Det syftar på en
förändring i den statliga budgeten. Formuleringen är
misslyckad.

Enklare och mer logisk är benämningen:
Höjda arbetsgivaravgifter för unga.


Sverige har varit alliansfritt sedan efter Napoleonkrigen.
Sedan efter. Detta är "kaka på kaka" med de två likabetydande orden intill varandra. Stryk ett av dem!

Man vet sedan innan att det finns varg i området
Byt ut ordet innan mot ordet tidigare .

Skriv alltså: Man vet sedan tidigare att varg finns i området.

Ordet tidigare (komperativform av tidig markerar en jämförelse mellan nu och något som förevarit i en gången tid.

Ordet innan är en tidskonjunktion. Ordet att i denna mening är också en konjunktion

Att rada upp två konjunktioner på varandra är klart stötande.


I nedanståend text hämtad från ett reklamblad har personer och företag givits påhittade namn.

Den där första Ford Sieran köpte Erik och hans fru Lena av Teodor Svensson, pappa till Börje som i dag driver Svenssons Bil i Kråkmåla tillsammans med sin bror Gösta och är paret Lundströms främsta kontakt när det gäller bilar.


Författaren av reklambudskapet har gjort sig skyldig till felet att sammanbinda bisats och huvudsats med ordet och. Regeln är att den samordnande konjunktionen och endast får sammanbinda satser och satsdelar av samma slag.

Rättelse kan ske genom att ta bort ordet och och bilda en ny mening av fortsättningen. Lydelsen blir därmed:

Den där första Ford Sieran köpte Erik och hans fru Lena av Teodor Svensson, pappa till Börje som i dag driver Svenssons Bil i Kråkmåla tillsammans med sin bror Gösta. De är paret Lundströms främsta kontakter när det gäller bilar.


NN utnyttjade erbjudandet om att dela upp betalningen, och betalade in 500 kronor till Svea Ekonomi, som tagit över skulden från företaget som sålde mätaren.
Nej, Svea Ekonomi har inte tagit över någon skuld, man har tagit över, köpt en fordran. Tillvägagångssätet kallas factoring. - Det är helt ologiskt att påstå att Svea Ekonomi tagit över en skuld, det skulle ha gjort företaget betalningsskyldigt.

Kommatecknet framför ordet och i mening bör tas bort.


Komplicerade skeende kokas ned till för eller emot men ingen basfakta och kontext presenteras för den som ska ta ställning.
Attributet Komplicerade har flertalsform medan substantivet skeende har entalsform

Ordet basfakta står i flertalsform medan ingen har entalsform.

Dessa brister kan undvikas med följande formulering:

Komplicerade skeenden kokas ned till för eller emot men varken basfakta eller kontext presenteras för den som ska ta ställning.

Alternativt skrivsätt:

Komplicerade skeenden kokas ned till för eller emot men inga basfakta och ingen kontext presenteras för den somm ska ta ställning.


Rektorn räknar med att behöva anställa en personal till då övrig kompetens redan finns på skolan.
Ordet personal är en beteckning på ett kollektiv, på en samling personer, i detta fall ett antal lärare.

Vad rektorn egentligen menar är att han måste anställa en person, inte flera personer.

Obestämda artikeln, en, betecknar ental. Att använda det ordet före ordet personal som står för en grupp av personer känns inte korrekt även om det har blivit vanligt i både tal och skrift.


Fler kommunstyrelsordföranden luftar sin oro.
Meningen återfanns på en större tidnings ledarsida.

Antingen beror felet på en felskrivning eller på bristande språkkänsla.

Pluralformen av ordet ordförande är densamma som entalsformen. Ändra därför till:
Fler kommunstyreseordförande luftar sin oro.


Det kan bero på att personer inte har lagt sig tilllgängliga i kommunens datasystem eller inte har den kompetens som efterfrågas för det specifika behovet.
Personer kan inte lägga sig i datasystem. Däremot kan uppgifter om personer föras in i datasystem.

Vem eller vilka är det för övrigt som inte har den kompetens som efterfrågas?

Det som framförs i den citerade meningen är helt utan logik,


NN är en av dem som redans snappat upp trenden


Meningen återfanns på en dagstidnings förstasida. Journalisten har lagt till ett s i slutet på ordet redan och därmed skapat ordet redans.

Det är osäkert om denna nyskapelse ens finns i talspråket men det är tänkbart att det finns en förebild i talspråkets medans , som är en förvrängning av tidskonjunktionen medan.


Sedan andra världskriget har antalet på flykt i världen inte varit så hög.


I meningen är antalet subjekt och hög subjektiv predikatsfyllnad. Denna anknytning mellan orden kräver att
bokstaven t bör läggas till ordet hög.

Man kan ju inte säga att ett antalet är hög.

Ändra till: Sedan andra världskriget har antalet på flykt i världen inte varit så högt.


NN var son till en ungersk professor och som kunde det här med konst.


"Och" är en samordnande konjunktion. En sådan används för att sammanbinda satsdelar och satser av samma slag. Det innebär att "och" kan sammanbinda en huvudsats med en huvudsats och en bisats med en bisats. Däremot kan "och" inte sammanbinda en huvudsats med en bisats, vilket gjorts i exemplet.

Stryk ordet "som" och skriv så här:
NN var son till en ungersk professor och kunde det här med konst.


De har även erkänt sig skyldiga till två av de stora bränder som ägt rum under sommaren

Dels mot klubbstugan som brann ner till grunden, samt branden på Vasa-gymnasiet


"dels - dels" är en sammanställande konjunktion.
Använder man den bör man inte tappa bort ett av dess båda ord .

Att sätta in den samordnande konjunktionen samt i samma mening som dels - dels är direkt fel.

Att sätta ut ett kommatecken före samt är även det fel.

Man kan erkänna sig skyldig till en brand men man kan inte erkänna sig skyldig mot klubbstugan

dels - dels inleder en precisering av påståendet i föregående mening. Att skilja påstående och precisering genom nytt stycke kan också betraktas som fel.

Meningen skulle kunnat ha formulerats sä här:

De har även erkänt sig skyldiga till två av de stora bränder som ägt rum under sommaren, dels nedbränningen av klubbstugan, dels branden i Vasagymnasiet.


... vikten av att resurser allokaliseras ...


Orde allokalisera finns inte. Det är ett hemmagjort ord, troligen en kontamination av orden allokera och lokalisera .
Överbygga generationsklyftor


Ändra till: Överbrygga generationsklyftor


N.N.försökte i Kuriren dribbla bort korten.


Man kan blanda bort korten men det är svårt att veta hur man ska bära sig åt om man ska dribbla bort dem.

... schlagerhits ...


Detta ord schlagerhits återfanns i en dagstidning.

Här föreligger tautologi, "tårta på tårta". Schlager och hit har samma betydelse, båda betecknar något som slår, går hem, blir omtyckt.


Konsumentverket har haft en skriftväxling med företaget där de tillbakavisat uppgifterna


Ordet de betecknar flertal och bör vara ett ersättningsord för ett tidigare i meningen använt ord i flertalsform. Ordet de kan inte syfta på Konkurrensverket och inte heller på företaget som båda är singulara ord.

Här föreligger såldes oklar syftning. Enklast vore att skriva:

Konsumemntverket har haft en skriftväxling med företaget, som tillbakavisat uppgifterna.


Flera segrar för KKK i sin egen tävling


Det positiva pronominet sin används för syftning på subjektet i en mening. Eftersom KKK inte är subjekt bör sin bytas ut mot ordet dess

Skriv således:
Flera segrar för KKK i dess egen tävling.

Det är också möjligt att skriva:

KKK vann flera segrar i sin egen tävling


Har ni förresten sett två chatt-botar debattera mot varandra?
(en mening på en större tidnings ledarsida)


Man debatterar med varandra, inte mot varandra. Kanske föreligger här en sammanblandning med ordsammanställningen argumentera mot.

Anm. En chatt-bot är ett datorprogram som har skrivits för att kunna efterlikna mänsklig konversation. Man tävlar om att skriva det bästa programmet, vilket då ska klara det s.k. Turing-testet, dvs svara så "människolikt" som möjligt på riktiga människors samtalsinlägg, att programmets mänskliga motpart inte klarar att avgöra om programmet är ett program eller en verklig människa.


Men till största delen sa jag och Henry väldigt lite och sparade våra ord till när vi var ensamma.


Skriv: Men till största delen sa jag och Henry väldigt lite och sparade våra ord tills vi blev ensamma.


Kanske blir det ett nytt badhus intill Krillanbadet som vars bassäng nu spolas ren inför sommarsäsongen.
Hoppsan! Två relativa pronomen intill varandra: som vars.

Stryk ordet som!


Fem av dem tio omhändertogs av polisen.


Ändra till:

Fem av de tio omhändertogs av polisen


Vart ska man investera idag?


Frågan återfanns i en frågespalt i en aktietidning.
Frågeordet VART är felanvänt och ologiskt.

En enkel och riktigt formulering skulle kunna vara:
I vad ska man investera i dag?Förhoppningen är att projektet att låta deltidsanställda få mer tid ska fungera bra


En förhoppning kan infrias, gäckas, grusas, stäckas

Ordsammanställningen Förhoppningen ska fungera bra är inte helt bra.

En bättre formulering vore: Förhoppningen är att projektet att låta deltidsanställda få mer tid ska infrias.


Det innebär att dem som arbetar i dag står för avgifterna som blir pension åt dagens pensionärer.


... att dem, som arbetar i dag, står för ...

Skribenten har i meningen använt objektsformen dem som subjekt. Ett subjekt ska ha subjektsform (nominativform). Byt ut dem mot de!

Det innebär att de som arbetar i dag står för avgifterna som blir pension åt dagens pensionärer.


En förfrågan till olika leverantörer visar på en inköpskostnad på mellan 250000 kronor till nästan 700000 kronor för en tio meter lång ljusskylt.


Ändra till ...mellan 250000 kronor och nästan 700000 kronor...


Han understryker att föreningen har pengar och löften om pengar som kommer att ligga som garant för att man även efter de fem åren har finansiering för en eventuell rivning


En är garant är en person som garanterar. Pengar är inte garant utan är att betrakta som garanti = borgen, säkerhet.

Byt därför ut ordet garant mot ordet garanti.


Inte bara han kände oro om framtiden.


Det heter oro för inte oro om


De varnar för allt, inte minst föräldrarna själva.


Meningen skulle blir mer lättläst och förstålig om det lilla ordet för säts in så att lydelsen blir:

De varnar för allt, inte minst för föräldrarna själva.


Var går gränsen mellan när symptomen på ADHD bara är helt normala varianter av mänskligt beteende och när är det frågan om ett sjukligt tillstånd.


I den citerade meningen har författaren låtit prepositionen mellan styra en bisatas inledd med ordet när, något som inte accepteras. En prepositon kan inte styra en bisats

Därutöver har bindeordet och fått sammanbinda en bisats och en huvudsats (här i form av en frågesats).

Ordet och är en samordnande konjunktion Den får endast användas till att sammanbinda satser och satsdelar av samma slag och kan inte sammanbinda bisatser och huvudsatser med varandra.


Man förflyttar då barn uppåt i hierarkin till en plats över sin egen kompetensnivå.Byt ut ordet sin mot ordet deras.

Sin syftar tillbaka på subjektet i satsen (= man) medan deras syftar tillbaka på objektet i satsen (=barn)


Bland annat med en stor utställning på Ateneum i Helsingfors som Tuula Karjalainen har kurerat

I konstkretsar kallas ofta en person, som sammanställer en konstutställning för kurator efter engelsk förebild

Jag misstänker, att skribenten har haft detta ord i åtanke och därifrån bildat ordet kurerat.

Detta leder tankarna helt fel på svenska eftersom kurera i svenska språket betyder bota.Fem procent mer avfall än brukar vara den normala siffran i juletiden.


Meningen stod att läsa i en dagstidning.

Tag bort orden än, den, siffran och ändra till normalt så får meningen läsbar form.

Fem procent mer avfall brukar vara normalt i juletid.

En annan variant av formuleringen kunde vara:
Fem procent mer avfall än normalt brukar vara vanligt i juletid.


Som vanlig X-bo behöver man nog inte vara så rädd för att drabbas av sådant här. Sedan om det var just de två personerna som hade något otalt med varandra eller om skytten var utskickad för att fixa det, låte jag vara osagt.Gör nytt stycke efter slutet på den första meningen. Ta bort ordet sedan ur mening nummer två.


Vattenfall och Fortum har varit med i referensgruppen och är öppen för en dialog. Ordet öppen måste ändras till öppna

Således: Vattenfall och Fortum har varit med i referensgruppen och är öppna för en dialog.


Det kan vara ISIS eller någon mindre kriminell grupp Menar författaren att gruppen inte är så särskilt kriminell eller menar han att gruppen är både liten och kriminell?

Eftersom gruppen kan ha rövat bort ett par journalister är den utan tvekan klart kriminell. För att detta ska klargöras bör ett kommatecken sättas ut mellan orden mindre och kriminell.

Således: Det kan vara ISIS eller någon mindre, kriminell grupp.


Med facit på hand var det väl rätt givet.

Efter tre veckors "ruttnade" Ken Ring och drog sig till Köping.

Det vanligen använda uttrycket är "med facit i hand" Det är ett stående uttryck och bör inte ändras till med facit hand.

Skribenten har råkat ut för en kontamination, troligen styrd av uttrycket "med trumf hand."

Någonstans i meningen, eller i en föregående eller en efterföljande mening borde förklaras vad som var givet. Så sker inte. Det som är givet förblir okänt för läsaren.

Vad skribenten menar med ruttnade kan väl bara han förstå. Ordvalet är misslyckat, något annat ord borde ha använts.


Däremot stämmer det att jag inte lovar något som jag inte vet att jag kan hålla.


I meningen finns ordet inte med på två ställen. Flytta det andra av dem till platsen före ordet kan så blir den avsedda innebörden av uttalandet rätt uttryckt.

Meningen bör således ges följande formulering:

Däremot stämmer det att jag inte lovar något jag vet att jag inte kan hålla.Om det saknas gångbana eller att tekniska kontoret använder gångbanan för snöupplag är det fastighetsägarens ansvar att sanda ett gångstråk på gatan.


Byt ut ordet att (sjätte ordet från meningens början) mot ordet om så blir meningen rätt!Enligt chefsåklagaren tar mellan 30 och 40 personer självmord i Västmanland varje år. Formuleringen är ett exempel på kontamination (= sammanblandning). De uttryck som sammanblandas är " ta sitt liv" och "begå självmord".

Att ta självmord är en underlig formulering.


Nu har det gått över sju år sedan som den dåvarande majoriteten under ledning av landstingsrådet flyttade mammografivagnen till Västerås I meningen har författaren inskjutit ett helt omotiverat som. Slarv eller bristande språkkänsla?


Vid konstaterad störning i en av KBAB:s lägenheter tar de ut en störningsavgift på 900 kronor.

Ordet de betecknar ett antal på fler än en/ett. Frågan är vad de syftar på. Det kan inte var det plurala ordet lägenheter eftersom lägenheter inte kan ta ut några avgifter.

Ordet de har oklar syftning. Den som formulerat meningen har skapat ett så kallat tankesubjekt dvs i detta fall tänkt sig ett antal beslutande personer i fastighetsbolaget KBAB.

Förslag: byt ut orden "tar de" mot ordet "tas"


Byggkvaliteten är allmänt mycket god men här och var skiner det igenom att det handlar om en billigare dator

Ordet allmänt i meningen är illa valt.

Allmänt, i allmänhet är liktydiga med oftast och för det mesta.

Bättre formulering:
Byggkvalitetern är till stor del mycket god ...


Inte heller TV4 presenterar dock några avgörande bevis.

En bra vald ordföljd underlättar läsningen. Den valda ordföljden är inte särskilt bra.

En bättre ordföljd är:
Dock presenterar inte heller TV4 några avgörande bevis.

Ett annat bra alternativ vore att ta bort ordet dock ur meningen.
Inte heller TV4 presenterar några avgörande bevis.


Frågan är om mandatet måste vara tillsatt eller inte? Nej tycker kommunstyrelsen.

På en fråga med två svarsalternativ går det inte
att ge svaret Ja eller svaret Nej.

Ett sådant svar blir helt oförståeligt.

(Anm. Eftersom den inledande meningen i citatet är formulerad som ett påstående och inte som en fråga bör frågetecknet tas bort. Fortsättningen bör formuleras utan ett inledan Nej t ex så här: Kommunstyrelsen har beslutat ...)


Han kände alla utom hon.

Ändra ordet hon till henne.

Rätt formulerat: Han kände alla utom henne.
Däremot: Alla utom hon visste vad som hänt.

I den första meningen krävs objektsform (henne),
i den andra grundform/subjektsform/nominativ (hon)


De attackerades i deras eget hem

Meningen återfanns som stor rubrik på första sidan i en dagstidning.

Riktigare hade varit att skriva
De attackerades i sitt eget hem

Sin och sitt syftar tillbaka på subjektet i satsen och betecknar därmed att subjektet är ägaren.

Då ordet deras används sker syftningen på objektet, alltså objektet är ägare. Jag besökte mina vänner i deras hem


Den har blivit en riktig schlagerdänga

Så har en programledare i den nattetid av P3 och P4 sammanslagna radiokanalen uttryckt sig ett par gånger.

Det heter schlager eller slagdänga . Ordet schlagerdänga är programledarens hemmagjorda konstruktion, en klar missuppfattning. Både schlager och slagdänga återfinns i SAOL men inte schlagerdänga.

Se ytterligare exempel på sammanblandning under Kontamination


Tror du att möjligheterna att välja grund- eller gymnasieskola åt sina barn skulle öka eller minska om det inte fanns några friskolor?

Ordet sina har bristande och oklar syftning. Gör därför ett tillägg i meningen så att den får följande lydelse:

Tror du att möjligheterna för föräldrar att välja grund- eller gymnasieskola åt sina barn skulle öka eller minska om det inte fanns några friskolor?


Enda sedan det 2010 bestämdes att alla högstadieelever skulle ha en varsin dator som verktyg i skolarbetet har Olsson jobbat fram en vision för lärandet ska vara.

Det inledande ordet i meningen är felstavat.Dess första bokstav bör vara Ä och inte E. För övrigt passar ordet redan mycket bättre. Ändra alltså till Redan 2010 bestämdes att !

"... skulle ha en varsin dator..." Stryk ordet en och dela upp ordet varsin i två ord (var sin)!


Socialdemokraterna föreslår att samtliga kommuner i Stockholmsregionen sätter sig ner och begär av allmännyttiga bolag och andra fastighetsägare att inventera alla bostäder som tillfälligt kan erbjudas dem som söker asyl

Man undrar om kommuner kan sätta sig ner. Kommunfullmäktigeledamöter kan sätta sig ner men det kan inte kommuner göra. En kommun är en abstraktion. Det bör nog vara en eller flera personer som sätter sig ner.


Saneringsbeslut ges före semestern.

Beslut fattas eller tas. Det är besked som ges eller meddelas.

I det här fallet är det besked om fattade eller kommande beslut, som kommer att ges före semestern


Vi har uppgifter om vart människor är födda, i vilket land man är född och medborgarskap.

Den citerade personen från Statistiska centralbyrån har liksom en hel del andra upphört att göra skillnad mellan befintlighet och riktning.

Var betecknar befintlighet, vart riktning. Byt allså i den citerade meningen ut vart mot var!


Kommunen har inte gett upp tanken på att ersätta de bärbara elevdatorerna med Ipad men bytet skjuts upp i väntan på att de får tekniken att fungera.

Skribenten har åstadkommit en oklar och oförstålig syftning genom att skriva "... att de får tekniken att fungera" Vilka de ?

Bättre vore att skriva: ... i väntan på att tekniken utvecklats så att Ipad fungerar


... ska förmå leverantören att leverera en mer miljövänlig produkt. Framtagen på alternativ till nuvarande fossila bränslen.

Skribenten har försökt omvandla det som borde ha varit en satsförkortning till en mening subjekt och predikat.

Ta bort punkten efter ordet produkt och ersätt den med ett kommateckan och ändra versalen F i ordet Framtagen med gemen bokstav så att en godtagbar satsförkortning bildas.

Byt också ut ordet mot ordet som . En bättre språklig konstruktion blir då denna:

... sak förmå lerantören att leverera en mer miljövänlig produkt, framtagen som alternativ till nuvarande fossila bränslen.


¨

Det betyder att ärendet blir en fråga för länsstyrelsen, dit alla handlingdar
skickas under dagen i dag.

Tidsbestämningen under dagen i dag är inte särskilt förstålig men smått rolig.


Antingen underkänner länsstyrelsen klaogomålen, eller så anger det
att det kan finnas något som gör att besluten ska rivas upp.

Ordet länsstyrelsen är realgenus, inte neutrum. Ändra ordet det till den !


Genom sociala medier vill polisen smörja relationen till allmänheten och Södermalmspolisen frågar Twitter vart de bör patrullera. Denna mening återfanns i en stor rikstäckande dagstidning. Meningen innehåller exempel på misslyckande med att hålla isär begreppen riktning och befintlighet.

Ta bort ordet vart (som betecknar riktning) och ersätt det med ordet var (som betecknar befintlighet)!


Enligt vård- och omsorgschefen NN hade den tolfte förhinder vid undersökningstillfället. Den tolfte, det är ju en enda person. Antagligen menar journalisten det som skulle kunna uttryckas på följande sätt.

Enligt vård- och omrsorgscheften NN hade en av tolv (alternativt var tolfte) förhinder vid undersökningstillfället.


Regissören NN har velat satt upp pjäsen i många år och har äntligen fått tillfälle till det De två supinumformerna velat och satt passar synnerligen dåligt ihop. Undvik "dubbelt supinum".

Här bör du skriva Regissören NN har velat sätta upp pjäsen i många år och har äntgligen fått tillfälle till det.


... klostrena ... Detta ord uttalades av en radioröst som berättade att Kina börjat ta större makt över Tibet.

Den bestämda formen i pluralis av ordet kloster heter klostren. Någon extra pluraländelse ska inte läggas till.

Böjning enlig SAOL = ett kloster, flera kloster, klostren


Varorna blir sänt till dig efter att vi mottagit betalningen. Den subjektiva predikatsfyllnaden har här fått fel numerus.

Meningen blir bättre om ordet det infogas före att-satsen.

Förslag till ändring:
Varorna blir sända till dig efter det att vi mottagit betalningen.


Vid sidan av USA:s ekonomiska utveckling kan just längden på republikanernas primärvalssäsong fälla avgörandet för om Obama ska bli omvald eller inte. Ordkombinationen "för om" en preposition följd av en konsunktion) är inte lyckad.

Förslag till ändring:
Vid sidan av USA:sekonomiska utveckling kan just längden på republikanernas primärvalssäsong fälla avgörandet i frågan om (huruvida) Obama ska bli omvald eller inte.


Det blev han själv dock inte medveten om förrän under mitten av 2000-talet. Till mitten av 2000-talet har vi nu, år 2012, ännu inte nått. Mitten av 200-talet torde inträffa runt år 2050.


Vår målsättning är att förhindra stroke, amputationer, pulsåderbråck som spricker och att patienten behöver dialys. Meningen innehåller en uppräkning som uppvisar ett kongruensfel. Likformigheten är störd genom att i uppräkningen blanda substantiv med en attsats.

Genom att omvandla attsatsen till ett substantiv upprätthållss kongruensen. Skriv t ex Vår målsättning är att förhindra stroke, amputaioner, spruckna pulsåderbråck och dialys.


Den intellektuella dominansen är brutet. Substantivet dominans är realgenus. Därför måste ordet brutet ändras till bruten.

Skriv alltså: Den intellektuella dominansen är bruten


Arbetskraften som efterfrågas finns inom en rad områden, bland annat ingenjörer,chaufförer, butikspersonal och säljare Ingenjörer, chaufförer, butikspersonal och säljare är inga områden.

Skriv förslagsvis i stället: Bland annat efterfrågas ingenjörer, chaufförer, butikspersonal och säljare,


Det är framför allt varför importen är så låg som vi måste gräva litet mer i. Här bör första stavelsen i ordet varför strykas och dessutom bör utsägas vad det är man ska gräva i.

Början av meningen bör lyda:

Det är framför allt för att importen är så låg som vi...


För att komma till bukt med problemen som finns är det viktigt ...

Det "stående uttrycket" är få bukt med (se SAOL). Ändra således till För att få bukt med problemen som finns är det viktigt ...


Trots nya brottsmisstankar ... rättegångar...har inga misshälligheter någonsin kunnat påvisats. Enligt SAOL (=Svenska Akademiens ordlista) betyder misshällighet osämja, tvist, stridighet. Det är tydligt att skribenten inte känt till
ordets rätta betydelse. Det passar dåligt in i sammanhanget.

Den anförda meningen avslutas med dubbelt supinum ("kunnat påvisats". Ändra till kunnat påvisas !


Han är 22 år och har spelat i VSK hela hans karriär. Ett possessivt pronomen i tredje person singularis som syftar tillbaka
på subjektet i satsen heter sin inte hans eller hennes.

Skriv alltså: Han är 22 år och har spelat i VSK i hela sin karriär.


Om man tittar på Reinfeldt som regeringschef, så tappade han under förra mandatperioden fyra ministrar, sin närmaste statssekreterare och sin pressekreterare på grund av skandaler eller konflikter Detta är en logiskt sett felformulerad mening.

Om Reinfeldt tappat något är helt oberoende av om man tittat på honom
eller inte tittat på honom.

Det är enklare och bättre att skriva:
Reinfeldt tappade under förra mandatperioden ...


Manganet har i flera år tvingats återbetala miljonbelopp, eftersom mätarna börjat visa fel. Mangan är ett metalliskt grundämne.

Manganet kan inte göra återbetalningar. Det kan däremot vattenverkets ägare tvingas göra.

Datorernas stavningsprogram klarar inte av att upptäcka
omöjliga kombinationer av subjekt och predikat. Journalisten,
som åstadkommit lapsusen borde själv ha korrekturläst.


Det var dem som ledde mig till din dörr Den här meningen fanns som undertext i en film. Egentligen borde den ha varit formulerad sålunda:

Det var de, som ledde mig till din dörr.

I huvudsatsen (Det var de) är det formellt subjekt och de egentligt subjekt.

Dem kan aldrig vara subjekt.


inför ett vägskäl, vid ett vägval vid ett vägskäl (rumsbestämning)
inför ett vägval (tidsbestämning)


Båda tycker att det är märkligt att Håkan Juholt ska ha lyckats missat reglerna om hyresersättning vid samboskap

Skribenten har staplat två supinumformer på varandra lyckats och missat.

Det bör heta ...att Håkan Juholt ska ha lyckats missa reglerna om
hyresersättning vid samboskap.


Det rör sig om en man i 30-årsåldern och som har gjort sig skyldig till hemfridsbrott.

I meningen har skribenten genom den samordnande konjunktionen och fogat samman en inledande huvudsatsmed en efterföljande relativ bisats.
En samordnad konjunktion skall sammanbinda satser avsamma slag och kan inte sammanfoga huvudsats med bisats.


Nibbleskolan är en bra skola, där jag utgår från att . . .

Stryk ordet där ! Sribenten behöver inte vara på en bestämd plats (i detta fall i Nibbleskolan) för att ha en uppfattning

Meningen blir logisk om man skriver:
Nibbleskolan är en bra skola. Jag utgår från att . . .


Att se vad som är riktiga länkar eller inte kan vara väldigt svårt att avgöra.

Att se ... kan vara väldigt svårt att avgöra ???
Så kan man knappast uttrycka sig. Stryk de onödiga och felaktiga orden att avgöra !

Så här blir det bättre:
Att se vad som är oriktiga länkar är svårt.

Även så här blir det bättre:
Det är svårt att avgöra vad som är riktiga och vad som är oriktiga länkar


En hyllningssång till tandborstningens lov

Meningen återfanns i en dagstidning som rubrik till ett kåseri.

Orden hyllningssång och lov (här i betydelsen lovsång )
är så gott som synonyma (=likabetydande).

Kan man framföra en hyllningssång till en lovsång ?


Det går inte att få en referens eller granska den sökande skolans arbete,
då de ännu inte startat någon skola eller förskola

Det personliga ordet de i bisatsen borde syfta på ett pluralt substantiv
men meningen innehåller inget sådant. Ordet de uppträder därför här
som ett tankesubjekt.

Författaren tänker på några i meningen inte omnämnda människor som står bakom
en ansökan om att starta en friskola.

Meningen skulle kunna formuleras sålunda: Det går inte
att få en referens eller att granska den sökande skolans arbete, då skolan ännu inte
etablerat verksamhet någonstans.


En 20-årig kvinna, som ville inte betala för sin taxiresa från Eskilstuna ...

I den relativa bisatsen har journalisten satt ordet inte efter hjälpverbet ville.
Slarvfel eller brist på språkkänsla? I bisatser skall negationen komma före predikatet.


Redan 2007 fanns det signaler om det vore olämpligt att sälja till Boultbee

Meningen blir mer korrekt om minst ordet att skjuts in efter ordet om
Således: Redan 2007 fanns det signaler (som visade) att det vore olämpligt att sälja till Boultbee


I år fyller NN:s föräldrar 91 år vardera

Journalistens sätt att använda ordet vardera är valhänt. Bättre vore att skriva
I år fyller NN:s far och mor båda 91 år. Eller: I år fyller NN:s föräldrar 91 år.


Hon säger sig vill förlänga kontraktet.

Efter orden säger sig bör det följande verbet ha infinitivform.
Meningen bör lyda så här: Hon säger sig vilja förlänga kontraktet.


Till Kronofogden skriver han att han inte anser
att varken Röda Korset eller Cancerfonden har lidit
någon skada på grund av hans agerande.

Logiken blir klarare om ordet inte plockas bort ur meningen.

Alltså: Till Kronofogden skriver han att han anser att varken
Röda Korset eller Cancerfonden har lidit någon skada på grund av
hans agerande,


Styrelsemedlem visste ingenting

I en styrelse är man ledamot, inte medlem. Medlem är man i en förening


Sett till hela matchen så var dem bättre än oss.

När man i en dagstidning läser en mening sådan som den återgivna börjar man undra om man sedan många år har slutat att i skolan lära eleverna att ta ut satsdelar.

Skribenten har som subjekt använt ordet dem , som är objektsformen av ordet de.

Objektsformer kan inte användas som subjekt.

Mening bör lyda: Sett till hela matchen så var de bättre än oss (alternativt än vi)


Från att ha länge mest ha varit en ropande röst i öknen gjorde ...

I meningen har ett ha för mycket smugit sig in. Stryk det första av dem!

Ett sådan fel smyger sig lätt in när man under skrivandet
bestämmer sig för att uttrycka sig på annat sätt än det man först tänkt
och börjat skriva och sedan vid ändringen glömmer att ändra på de ställen där det behövs.

Här är det en ren lapsus som uppstått antagligen därför att författaren
haft bråttom eller i varje fall slarvat med korrekturläsningen.


... som han behöver delge läsarna i hans iver att klaga på regeringen.

Om ett possessivt pronomen syftar tillbaka på ett subjekt i tredje person
(syftning på t ex han eller hon) heter det sin och inte hans eller hennes

Det heter således Han gav sin syn på saken om det är fråga om
hans egen syn.

Skriver man Han gav hans syn på saken så är det någon annan som givit sin syn på saken.

Ändra således det felaktiga och skriv:
... som han behöver delge läsarna i sin iver att klaga på regeringen.


Men vi har inte råd att inte försöka,
annars riskerar valfläsket förr eller senare att ta slut.

Med en enkel ändring i formuleringen kan författarens åsikt göras klarare.

Bättre vore att skriva:
Men vi har inte råd att inte föresöka,
ty då riskerar valfläsket förr eller senare att ta slut.


Nya ordrar får klockan att klämta till vid
Getrag All Wheel Drive och så skedde
för en tid sedan vid företaget.

Journalisten har i meningen använt ett ord som inte finns (ordrar),
dvs en hemmagjord pluralform av order.

Denna felaktiga pluralform möter man numera ganska ofta.

Den rätta pluralformen är order


I ett lärarperspektiv kommunaliserades hela skolan
eftersom när de också tidigare statsanställda lärarna
blev kommunalanställda.

Ordet när gör meningen oförstålig. Varför journalisten fört in ordet i meningen är svårt att förstå. Stryk ordet när !
Eftersom att det är Telia som utför uppdraget och ...

Journalisten som skrivit detta har efter den kausala konjunktionen eftersom lagt till den allmänt underordnande konjuktionen att , vilket tyder på ett ovant språköra. Stryk ordet att !
Bilmuseet efterlyser mer representabel omgivning

Meningen är en rubrik i en dagstidning. Journalisten har skapat ett ord
som inte tidigare fanns, ordet representalbel Han har satt samman
orden presentabel och representativ. En kontamitation (sammanblandning) alltså.
Hans tankar om den marmaste familjen
- hans föräldrar, min mamma, jag och Katarina -
hade han . . .

Efter "tankar om" förväntar man sig objektsform på efterföljande substantiv och pronomen.

Ändra därför till ... hans föräldrar, min mamma, mig och Katarina ...


Journalerna, vart är dem?

Två fel i en kort mening. Riktig svenska kräver att man skriver:
Journalerna, var är de?

Tränaren bedömer att Svenssons chanser till spel är rätt liten .

Chanser (pluralis) kan inte vara liten (singularis) men väl små (pluralis).

Skriv således: Tränaren bedömer att Svenssons chanser är små


Bästa Kund,
Ditt e-postmeddelande har skickats till Kundsupport som inom kort kommer att kontakta Er.
Vänliga Hälsningar,
XYZ

En i sanning slarvig formulering.

Man måste bestämma hur man ska titulera sina kunder. Du/Ditt eller Ni/Er"Vem ska man lita på, han eller dig? " De båda pronomenen efter kommatecknet, orden han och dig skall båda ha objektsform. Han skall därför ändras till honom

Meningen bör lyda Vem ska man lita på, honom eller dig? .


"Hittills har ingen gripits för brotten. Varken de som skett 2007, 2008 eller natten mot lördag." Ordet de syftar på ordet brotten Man kan gripa brottslingar men inte brotten .

Meningarna bör därför ändras till förslagsvis:

Hittills har ingen gripits för brotten, varken för dem som skett 2007, 2008 eller natten mot lördagen.


"På X-gård bland kornas råmande med doften av jord, gräs och när den nedgående solen förgyller landskapet kommer den svenska visan till sin fulla rätt." Tag bort det felaktigt insatta ordet och så försvinner inkongruensen i meningen.

(Anm. Författaren har i sin iver att uttrycka sig elegant skapat en dråplig bild. Man kan se en stackars skald stående bland råmande kor i försök att vinna uppmärksamhet för de dikter han/hon deklamerar. - Detta är pekoral.)

Se: Marknadsföringssvenska


Tongivande för vår destination är koncentratet av våra sinnliga upplevelser
eller så ta tillfället i akt och låt dina sinnen njuta av alla intryck."

Ordet eller passar inte in i meningen, Det som medelas före eller kan inte ses som ett logiskt alternativ till den uppmaning som följer efteråt. Stryk ordet eller så befrias meningen från störande asymetri.

Se: MarknadsföringssvenskaVarken publik och recensenter var inte nöjda med Madonnas konsert i förrgår. Det heter inte    Varken ... och    Det heter    Varken ... eller

En sats med varken eller är i sig självt negerande och satsen bör därför inte inte innehålla en negation (ordet inte).

Samtidigt som och byts ut mot eller så bör ordet inte strykas. Därmed kommer meningen att få följande förståeliga formulering:

Varken publik eller recensenter var nöjda med Madonnas konsert i förrgår.


Som sångare är jag rädd att åldern börjar ta ut sin rätt. Så skriver en journalist då han recenserar ett scenuppträdande av Sven-Bertil Taube.

Det är tydligt att journalisten genom sin formulering utnämnt sig till sångare.

Han gör sig skyldig till samma språkfel som den gjorde som skrev "Vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare kan jag inte annat än beklaga Erik XIV".


Enligt uppgörelsen ska ingen annan än barnen
kunna röra låtskatten som därmed står utanför
alla långivares händer när de kräver tillbaka sina skulder.
Formuleringen är en stor fadäs, gjord av en rikstäckande, stor dagstidning.

Skribenten har tydligen svårt att skilja mellan fordringar och skulder.

Genom att lämna ut ett lån har en långivare förvärvat en fordran. Den kan han kräva in, skaffa betalning för.

En långivare har ingen skuld p g a det/de lån han givit. Han kan därför inte
kräva tillbaka sina skulder (helt befängt uttryck)

"Låtskatten" är i detta fall något Michael Jackson lämnat efter sig.


En majoritet av SAAB Automobiles fordringsägare går med på att efterskänka 75 procent av sina skulder.

Ingen har möjlighet att efterskänka sin skuld men väl sin fordran.

Meningen bör lyda: En majoritet av SAAB Automobiles fordringsägare går med på att efterskänka 75 procent av sina fordringar.


77-åringen satte då upp ett plakat vid sin brevlåda, ett plakat med en urklippt tidningsartikel
om när 52-åringen gripits misstänkt för brott.
... om när ... är en oskön ordkombination. Byt ordet när mot ordet att för att få stil på meningen!
Jag är ju bättre ute relativt sätt Ett felstavat citat av ett uttalande av 400-meterslöparen Wissman.

Självklart ska ä-et i sätt ändras till ett e.


Löneklyftorna når nya höjder Meningen (en rubrik i en dagstidning) är exempel på ett misslyckat ordval

Klyftor vidgas/ökar eller krymper/minskar


En flicka gjorde en anmälan om misshandel mot sin mamma. Vad menas? Budskapet i meningen är dunkelt. Först genom läsning av den följande meningen (här inte återgiven) framgick vad som menats.

Sakförhållande hade klarare kunnat uttryckas t ex så här
Flickan anmälde sin mamma för misshandel. (Det var mamman som hade misshandlat sin dotter.)


... den förföljelse de utsatts för under över 1500 år ... Det är en aning förvillande för läsaren att mötas av ordsammanställningen under över.

Mer lättläst är formuleringen:
... den förföljelse de utsatts för i mer än tvåtusen år ...


Låt dig njutas av denna traditionens dryck! Författaren av denna mening säger med sin bakvända formulering att det är drycken som ska njuta av personen och inte som rimligare vore att det är personen som ska njuta av drycken.

Plocka bort bokstaven s i ordet njutas så blir betydelsen förstålig. Skriv alltså Låt dig njuta av denna traditionens dryck! eller ännu enklare Njut av denna tradionens dryck!

Anm.     (av) denna traditionens dryck är agent. Agent betecknar den/det varifrån verksamheten utgår. Verksamheten kan bestämt inte utgå från drycken.


Elvis behövde "rekvisita" inför hans come-back i TV 1968. Använd det reflexiva pronominet sin i stället för hans ! Det reflexivt, possessiva pronominet sin beteckar att subjektet i satsen (Elvis) är ägare.

Skriv såldes: Elivis behövde "rekvisita" inför sin come-back i TV 1968.

Märk skillnaden i dessa två exempel: "Nils har tappat sin bok" , "Nils har tappat hans (en annans) bok".


Det är inte fullmäktiges uppgift att peka ut på vad nämnderna ska spara. Man kan peka ut något, man kan peka på något men man kan rimligen inte peka ut på något (såvida inte man står på en havsstrand).

Om man i meningen vill använda både ut och så kan man skriva : Det är inte fullmäktiges uppgift att peka ut vad nämnderna ska spara på.

Det går naturligtvis bra att använda bara ett av orden ut, på och t. ex. skriva: Det är inte fullmäktiges uppgift att peka på vad nämnderna ska spara.


Priserna har inte rasat i höjden med dessa procentsatser! Här har skribenten förväxlat två ord rusat och rasat
Jag skulle passa bra som mentor eftersom att jag har mycket erfarenhet av ungdomar. I meningen har två underordnande konjunktioner, det kausala eftersom och det allmänt underordnande att, placerats intill varandra. Det är en konjunktion för mycket. Stryk ordet att !
"Sedan måste man veta var man ska vända sig" Innebörden av det citerade är komisk. Var betecknar befintlighet. Byt ordet mot vart!
Företaget är noterat på den nordiska börsen. Deras försäljning uppgår till mer än 4,5 miljarder kronor. Formuleringen är tagen ur en annons. Ordet deras bör syfta på ett tidigare nämnt substantiv i pluralis men i exemplet syftar det på ett substantiv i singularis, företaget.

Byt ut deras mot dess !Pavarotti hyllas över världen
Orden återfanns som rubrik i en större dagstidning. Bättre formulering vore:
Pavarotti hyllas världen över
altenativt Pavarott hyllas över hela världen

En av mina vänners släkting ...
Formuleringen återfanns i en större dagstidning. Rätt formulering vore:
En släkting till en av mina vänner

Det är framför allt bankens exponering mot ökande kreditförluster i Baltikum som fått spätt på oron I meningen, införd i en rikstäckande tidning, möter vi
fått spätt (= dubbelt supinum)
.

Ändra till, skriv:
fått späda på oron    eller    spätt på oron !Varken statsminister Fredrik Reinfeldt eller folkpartiledaren Jan Björklund
ville i går inte kommentera nyheten.
Stryk ordet inte i meningen så lydelsen blir:

Varken statsminister Fredrik Reinfeldt eller folkpartiledaren Jan Björklund ville i går kommentera nyheten.Särskilt drabbas dem som har familjemedlemmar bosatta utomlands.
Det bör heta: Särskilt drabbas de som har familjemedlemmar bosatta utomlands.

Författaren har begått misstaget att ersätta subjektet de med objektformen demKrisberedskapsmyndigheten ... ska nu genomföra en granskning om ifall myndigheterna
är för beroende av den statliga telejätten
Två synpunkter:

1. "genomföra en granskning" är onödigt tungt uttryck. Skriv hellre det enkla ordet granska.

2 Språkrådet avråder från den dubbla användningen av "om" och "ifall"

En bättre formulering är Krisberedskapsmyndigheten ska nu granska om myndigheterna är för beroende av den statliga telejätten.Under guidning av NN lyssnade de på många fågelarter och kanske lära sig ett nytt läte.
Ett ord saknas.

Bättre hade varit att t ex skriva:
Under guidning av NN lyssnade de på många fågelarter och kunde kanske lära sig ett nytt läte.Av de över en miljard kronor, som finns bokförda för landstingets
framtida pensionsåtagande, kommer 45 procent att placeras i aktier
och 55 procent i värdepapper.
Innebörden av begreppet värdepapper är tydligen helt obekant för skribenten i lokaltidningen som formulerat den citerade meningen.

Värdepapper är den benämning på aktier, obligationer, statsskuldväxlar och andra delägarrätter eller fordringsrätter som är avsedda för och omsätts på den öppna, allmänna marknaden.

Meningen skulle ha varit förstålig om ordet andra varit insatt före det sista ordet (värdepapper) i meningen.

Således:
Av de över en miljad kronor, som finns bokförda för landstingets
framtida pensiionsåtande kommer 45 procent att placeras i aktier
och 55 procent i andra värdepapper.

Kanske var det så skribenten menat.


Sändningen kommer precis som tidigare att sändas från Örebro Sändningen sänds? Nja.


Efter att hon drog sig tillbaka ...
Här förligger felaktigt val av tempus.
Ändra till    Efter det att hon dragit sig tillbaka...

Till skillnad från på andra håll är det i Stockholm en skatt som går med förlust.
Två prepositioner i följd som i den citerade meningen - från på - är inte bra.

Meningen kan med fördel ändras till:

Till skillnad från hur det förhåller sig på andra håll har Stockholm en skatt som går med förlust."Real woman ride Harley"
Orden stod på en dekal på en bils bakruta.
Det borde ha stått
A real woman rides Harley
eller
Real women ride Harley

Varför tillverkar man en dekal i Sverige för svenskt bruk på knackig engelska? I Sverige är det oftast bäst att använda svenska språket.


- trots att han hette sitt ursprunliga namn när han fick betyget Man kan ha ett namn, man kan bära ett namn och man kan heta Per,
men man kan inte heta sitt namn.
.


Ett par ologiska uttryck som ofta används:
betala en fordran resp. driva in en skuld
De logiska uttrycken är: driva in en fordran, kräva betalt för en fordran resp. betala en skuld.

Det är barockt att betala sin fordran. Det är gäldenären/den skuldsatte som ska betala sin skuld.


För ingen vet ju vad som hände, utom dem två. Ändra dem till de !

Meningen kommer därefter att lyda: För ingen vet ju vad som hände, utom de två. .


Han står inför ett vägskäl Dessa ord undslapp en nyhetsuppläsare i TV.

Det heter stå vid ett vägskäl alternativt stå inför ett vägval.

Här har skett en sammanblandning (kontamination) av två uttryck.


Bland dem utpekade bordellkunderna finns ... Ordet dem i det citerade är en felaktig form av bestämda artikeln i pluralis. Den bestämda artikeln går ej att böja, vare sig i singularis eller pluralis. Ta bort ordet och ersätt det med de!
BRASecurity BRASecurity.     Detta är svengelska i sämsta språkdräkt.

Jag fick ett mail med följande innehåll:

"Igår blev jag omkörd av en firmabil, som hade sitt firmanamn målat på bakdörrarna. Jag blev något konfunderad, när jag läste namnet BRASecurity och undrade på vilket sätt man åstadkom säkerhet för behå (bra=behå) och vilken typ av säkerhet som åsyftades.

Idag sökte jag upp firman (http://www.brasecurity.se/) på nätet för att få en närmare förklaring och det visade sig då vara något helt annat, nämligen säkerhetsskåp o. likn."

Företaget har skrivit ihop ett svenskt adjektiv (BRA) med ett engelskt substantiv (Security). På "ren svenska" skulle det ha hetat Bra säkerhet eller ännu bättre God säkerhet.

Till råga på all konstighet har det båda orden skrivits ihop till ett enda ord. Kanske har man velat skapa en ordbild, avsett att få det skrivna att ses som en bild och inte som ett betydelsebärande ord men en sådan föresats rättfärdigar inte en dålig språkbehandling.


Icke att förglömma är heller inte att till vårdnadsbidraget ansluts också en jämställdhetsbonus .. Här har författaren använt två negationer i en och samma mening. Detta kan lätt medföra en logisk kullerbytta och göra läsförståelsen svår. Att dessutom som författaren gör förstärka "heller inte" med ordet "också" gör inte meningen bättre.

Mitt förslag till formulering:     Att inte förglömma är den jämställdhetsbonus som ansluts till vårdnadsbidraget... .


Många menar att denna verksamhet måste betraktas som ren ocker SAOL anger ockret som den bestämda formen av ordet "ocker". Det bör därför heta rent ocker.
Lärarkollegan N N säger att det är viktigt att det Europeiska perspektivet
inte bara blir ett enstaka isolerat kursmoment.
Ordet "europeiska" är ett adjektiv. Ett adjektiv som inte inleder en mening skall stavas med liten bokstav.
Ingrid har just avslutat ett samtal om nya ordrar på Kadus-produkter, när vi slår oss ned. Det är språkligt valhänt, låter hemmagjort, att ge ordet order pluralformen ordrar. Det heter en order - flera order och inget annat. Svenska Akademins ordlista (SAOL) ger klart och entydigt besked på den punkten.
För en tid sedsan lyckades även personalen rycka ifrån en kille en kasse med en av de dyraste jackorna i butiken - som personen försökte prångla ut ur butiken. I den citerade meningen har orden prångla ut givits en inte sedvanlig innebörd.

Prångla har enligt SAOL följande betydelse:"försöka s ä l j a eller sprida
ngt tvivelaktigt med ohederliga metoder; prångla ut falska sedlar"
.

Meningen hade blivit bra med följande formulering:
"För en tid sedan lyckades personalen rycka ifrån en kille en kasse med
en av de dyraste jackorna i butiken, som killen försökte smussla ut ur butiken.


Princessan älskar fortfarande att shoppa loss på NK Denna rubrik återfanns i Svensk Damtidning. Är SHOPPA LOSS en aktivitet, som prinsessor och andra ägnar sig åt för att lösa upp spända nerver, för att komma i balans, i harmoni? Köper man mycket och ohämmat när man SHOPPAR LOSS ? Kan man SHOPPA LOSS i en Second Hand - butik?

Är ordsammanställningen SHOPPA LOSS ett bra tillskott i språket med klar och av alla förstådd innebörd? Berikar denna ordkombination vårt språk så att det är värt att börja använda den?


De forna glansdagarna i början på
80-talet när IFK Göteborg var en av europas största klubbar är long ago.
Det är förvånansvärt hur engelska ordvändningar(som här long ago)
lyckats slinka in i och bita sig fast i vårt ordförråd för att vid första
lägliga tillfälle dyka upp.

Skribenten har glömt att använda stor begynnelsebokstav på Europa


Förutom manliga nätverk och att kvinnor inte söker chefstjänster finns ... Konjunktionen och har som funktion att samordna satser och satsdelar av samma slag. I meningen har ett substantiv (nätverk) samordnats med en attsats. Felet brukar kallas kongruensfel

Till professionen är han civilekonom Denna formulering hittade jag i en dagstidning.

Profession = yrke. Civilekonom är en utbildningstitel. Man kan inte vara civilekonom till yrket men en civilekonom kan vara revisor, ekonomichef, personalchef, konsult m m till professionen.


Som den 29 maj för tio år sedan när den ovillige jubilaren, då verksam i Malmö,
beslöt att att ta det säkra för det osäkra och for till Köpenhamn med fru Marie.
Slarvfel eller missuppfattning av skribenten?

Det bör heta
"ta det säkra före det osäkra".


Saker som jag stör mig på Denna valhänta formulering återfanns som rubrik i en dagstidning Den är ett bra exempel på s.k. kontamination (sammanblandning)

Sammanblandningen måste ha skett mellan Saker som jag retar mig på och Saker som stör mig


Det är för tidigt att slå yxan i bordet Så uttalade sig en fotbollspelare med anledning av det egna lagets dåliga tabellplacering. Här är återigen en s.k. kontamination (sammanblandning)

Sammanblandningen måste ha skett mellan Kasta yxan i sjön och Slå näven i bordet


I Kung Lear ser han en man som först när han förlorat makten och tappat allt försvar,
blir han människa
Här har vi ett exempel på onödig upprepning av subjektet. Stryk det näst sista ordet (han) i meningen! Tag bort kommatecknet! Skall meningen ha ett kommatecken så bör det var efter ordet man

I Kung Lear ser han en man, som först när han förlorat makten
och tappat allt försvar blir människa.


Detsamma gäller de som fått besked om avvisning Tar man ut satsdelar kan man få en uppfattning om hur man bör skriva.

I huvudsatsen är gäller predikat, detsamma subjekt och dem (!) objekt

I bisatsen är fått predikat, som subjekt och besked om avvisning objekt.

Meningen borde ha lydit sålunda:
Detsamma gäller dem som fått besked om avvisning

Numera (fr o m år 2005) tillåter Svenska Språknämnden formen de , varför den kritiserade konstruktionen i fortsättningen även kan få lyda sålunda:
Detsamma gäller de som fått besked om avvisning.


Härigenom skapas successivt ökade möjligheter för de som använder maskiner
och utrustningar att hyra i stället för att äga
Det heter möjligheter för mig (mig är objektsform av jag).
Det heter inte möjligheter för jag (jag är subjektsform)

I analogi med det kan man tycka att det bör heta
möjligheter för dem (dem är objektsform av de)
och inte som skrivits
möjligheter för de(subjektsform)

Svenska Språknämnden tillåter ändå subjektsformen. Se också närmast ovanstående exempel!


Då kommer antalet program, som i nuvarande gymnasieskola uppgår till sjutton, ersättas av åtta sektorer, som alla kan förbereda för både
studier och yrkesliv.
Skribenten har missat att sätta ut ordet att före ordet ersättas.
Det heter alltså kommer att ersättas och inte kommer ersättas .

Numera (fr o m år 2005) tillåter Svenska Språknämnden den här av mig kritiserade konstruktionen. Man får alltså utelämna att i det temporala kommer att


Det är Vägverket som äger vägen och också de som till slut bygger om den när det är dags, troligen kommer det ske etappvis. Vägverket är är singularis medan de som syftar på Vägverket är ett pluralt ord t. Här föreligger bristande kongruens.

Författaren har tillgripit ett tankesubjekt, personerna på Vägverket, och har därför använt ordet de i stället för det formellt mer riktiga det.

Problemet med diskrepensen mellan tankesubjekt och formellt subjekt faller bort om man skriver: Det är Vägverket som äger vägen och som till slut bygger om den när det är dags.


Snarare kan man likna utspelet vid när Göran Persson förespråkar lika delad föräldraförsäkring.
Man förväntar sig ett substantiv efter prepositionen vid och inte
en temporal bisats. Efter ändring skulle meningen kunna lyda:

Snarare kan man ta utspelet som ett tecken på att Göran Persson förespråkar lika delad föräldraförsäkring.


Han blir förevisad den dator som finns i bilen.
Hur de kan kontrollera patientens status och så vidare
En mening bör i allmänhet innehålla en huvudsats. Exemplet innehåller före punkten en huvudsats (sätter man in ordet inte kommer det till höger om predikatet blir).

Efter punkten följer en bisats (sätter man in ordet inte kommer det till vänster om predikatet kan).

Att som här låta en bisats uppträda helt fristående (inte ingå i samma mening som huvudsatsen) är (i allmänhet) inte att rekommendera.

Man skulle ha kunnat skriva: Man visar honom hur man med datorns hjälp kan kontrollera patientens status.

Ordet de saknar plurat korrelat i den föregående huvudsatsen och ordet hänger därför helt i luften.

och så vidare ger läsaren ingen som helst uppfattning om vad skribenten avser att informera om och de orden bör därför strykas.


En klart felcastad och överårig Scarlett Johansson tar sig själv på allvar och går dessutom helt vilse samtidigt som det ryktas att Marita Ulvskog mot filmens 1800-talsmässiga kvinnosyn.

Den citerade meningen är ett skräckexempel av värsta sort. Det engelska ordet cast betyder i detta sammanhang rollbestättning. Varför skapar skribenten ett svengelsk ord? Tanklöst, slarvigt! Slött! Det går att säga vad som avses både enklare och klarare utan inblandning av engelska ord.

Vad menar skribenten med att Scarlett Johansson går vilse? På vad sätt går hon vilse?När familjen så behöver är det viktigt att de kan erbjudas olika former av relevant stöd Här har vi ett subjekt i singularis (familjen). Byt därför ut det plurala de mot det singulara den


Spandexbrallor, ton med frisyrspray,
lot´s of attityd och en förkärlek för
70-talets stora glamvåg.
Texten förekom som inledning till en artikel i lokaltidningen på min ort.

Innehållet är förbryllande åtminstone för den något äldre delen av befolkningen.

Vad är "spandexbrallor"?

Vad menas med "ton" med frisyrspray"? Är "ton" ett viktmått eller är det fråga om en färgton?

Vad var det för glamvåg som utmärkte 70-talet?

Hur är det då med engelskan i texten? Vår tidigare statsminister Göran Persson har sagt att ungdomarna är så duktiga i engelska.

"lot´s of attityd"

Inte ska man sätta ´ mellan t och s och inte ska man använda svensk stavning i ett engelskt språkuttryck.

a lot of attitude
eller
lots of attitudes

Så bör det heta efter vad jag kan förstå. Vi tar till engelskan alldeles för ofta. Den behövs sällan i svenska texter.


Jag har aldrig upplevt USA som något skydd för varken frihet, demokrati eller liknande värden
(citat av ett politikeruttalande)
I en sats med ett nekande ord (t ex inte, aldrig) bör inte ordet varken användas. Byt mot vare sig!

Jag har aldrig upplevt USA som vare sig något skydd för frihet, demokrati eller liknande värden.


eftersom att Av någon anledning har en del personer börjat skriva eftersom att i stället för eftersom.

Skriv alltså "Jag kunde inte vara med på mötet eftersom jag låg sjuk"

Skrivi inte "Jag kunde inte vara med på mötet eftersom att jag låg sjuk"

Ordet eftersom används för att ange orsak. Det räknas till orsakskonjunktionerna (kausala) liksom orden emedan, därför att, då, enär, alldenstund, som.


medans Ordet medan är en tidskonjunktion liksom bl.a. då, när, sedan, innan, tills

Man kan numera rätt ofta upptäcka ett s felaktigt hängts på i slutet av ordet.

Skriv inte medans!


Varning för streckläsning i skolorna Vad journalisten som använt här citerad rubrik tänkt på måste har varit sträckläsning för han tänkte väl inte på streckkodssläsning


KIS-trio uttagna på elitläger Ordet "trio" har entalsform. Därför går det inte att i meningen använda ordet "uttagna"
Rätt formulering: KIS-trio uttagen på elitläger


Att det råder orättvisa förhållanden mellan
vem som får ta del av kakan och inte,
var kultur- ovh fritidsnämnden överens om.
Varför använda frågepronomenet vem ? Det kan lämpligen ersättas med ordet dem

Att uttrycka en av de två motsatserna med uttrycket och inteskapar bristande kongruens.

Meningen bör kunna formuleras sålunda:

Att det råder orättvisa förhållanden mellan dem som får ta del av kakan och dem som inte får det var ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden överens om.


Var vänder jag mig om jag vill anmäla att jag flyttat eller bytt efternamn?

Var kan jag vända jag mig om jag behöver ett handlån?

Var kan jag vända mig om jag behöver hjälp med frågor om min utbildning,
studiemiljö eller juridisk hjälp?

Var kan jag vända mig om jag behöver hjälp med registrering, få LADOK-utdrag
eller få reda på mitt tentamensresultat?

Frågorna som återgivits har angivits på Södertörns Högskolas Studentkårs hemsida som FAQ (Frequently Asked Questions)

Jag föreslår att de som ställt frågorna vänder sig om redan i entrén till högskolan.

Innan de börjat sina högskolestudier borde de ha lärt sig den elementära skillnaden mellan VAR OCH VART

och mellan befintlighet och riktning


Byt ut varje VAR mot VART!"att fodra = att kräva, att vilja ha"
"paralell"

Det är lätt att göra fel, alla gör sig skyldiga till språkliga fel förr eller senare. Stavningen kan ibland bereda svårighet. På en webbsida som erbjuder övningar i svenska språket upptäckte en vän till mig vidstående felaktigheter.

Man måste skilja mellan fordra = kräva och fodra = sätta in ett foder. I ordet parallell ska det vara fyra l.


.. . koordinator och samordnare ... Det förekommer att skribenter radar upp ord med likartad betydelse intill varandra för att framhäva eller precisera något. Som exempel anger jag vad jag stötte på i en tidningsartikel

Människor med kunskap, kultur och uppfostran har lättare att stå emot.

I samma artikel finner jag ... utvecklas till goda, varma, vänliga, omtänksamma, medkännnande människor.

Men att nyansera och/eller förstärka en utsaga genom att sammanställa orden koordinator och samordnare är en miss. De båda substantiven har samma betydelse utan någon nyansskillnad.


Tack för att du väntar kvar. Vi besvarar ditt samtal så fort vi kan
Det citerade är ett meddelande från en telefonröst i ett försäkringsbolag. Meddelandet upprepas säkerligen flera tiotusentals gånger per år. Ett sådant meddelande bör utformas med omsorg.

"väntar kvar" verkar vara en sammanblandning mellan väntar och stannar kvar. Det räcker mycket väl med att säga: Tack för att du väntar.

Kan man besvara ett samtal? Enklast vore att säga: Vi svarar så fort vi kan.


Tyvärr har optimismen som snabbt spred sig på 1990-talet förväxlats till besvikelse. Det citerade stod att läsa i en dagstidnings ledare. Ordvalet är mycket valhänt gjort.

FÖRVÄXLA = FÖRBLANDA, BLANDA IHOP, BYTA DET ENA MOT DET ANDRA

Kanske har ledarskribentent haft ordet FÖRÄNDRA i tankarna.

Bättre skulle följande formulering kunna vara   Tyvärr har optimismnen som spritt sig på 1990-talet övergått i besvikelse


Alliansen misstar sig genom att gardera väljarna från de förändringar man efterfrågar. Det citerade stod att läsa i en dagstidnings ledare.

Felaktigt : gardera från något.
Rätt : gardera mot något.

Av det sammanhang den citerade texten ingick i är det troligt att skribenten velat säga följande:

Alliansen begår ett misstag genom att skydda sina väljare mot förändringar som dessa egentligen efterfrågarstartsidan     innehållsförteckningen     Akademiskt skitsnack     Förstår du det här?
Marknadsföringssvensk     Damtidningssvenska     Språkriktighet     Läs eller skriv i min gästbok!